| | | AAA
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE


Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 803).

W związku z czym Przedszkole realizuje następujące programy pracy z dzieckiem, zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, a mianowicie:

PROGRAM WIODĄCY:  

*ZANIM BĘDĘ UCZNIEM - program wychowania przedszkolnego. Autor Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała.

  Program ten zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od  najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

   Program może być realizowany w grupach zróżnicowanych wiekowo, jak również w oddziałach integracyjnych, pod warunkiem otoczenia dzieci z dysfunkcjami opieką specjalistyczną i prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy w małych grupach. Niniejszy program przewiduje realizację następujących zadań:
− stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami,
z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;
− monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
− kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
− propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
− organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
− pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
− przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
− podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
− przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

   Wychowanie i edukacja dzieci powinna oscylować wokół podstawowej formy ich działalności, jaką jest zabawa. Zaspokaja ona potrzebę ruchu, kontaktów rówieśniczych, badania i poznawania właściwości przedmiotów i zjawisk. Założeniem programu jest organizowanie pobytu w przedszkolu w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowało zabawy w czasie wolnym, jak również chętnie uczestniczyło w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.

 

Wzbogacamy naszą ofertę edukacyjno – wychowawczą poprzez realizację opracowanych przez nauczycieli Naszego Przedszkola programów własnych.

PROGRAMY WŁASNE:

*Z TWÓRCZOŚCIĄ JESTEM NA TY- program z zakresu psychodydaktyki twórczości na etapie edukacji przedszkolnej.

  Głównym założeniem programu jest wspieranie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich zdolności i zainteresowań. Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć dziecku mozliwości ich maksymalnego rozwoju. Już od najmłodszych lat możemy zaobsewować między dziećmi duże różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumencie muzycznym, rysowania, malowania. Różnice te określa się mianem zdolności. Program można realizować w każdej grupie wiekowej, ponieważ szczególnie ważne jest, aby jak najwcześniej wychwycić dziecko twórcze, po to by stworzyć mu sprzyjające warunki do rozwoju talentu.

  Program ten  ma na celu nie tylko rozwijanie zdolności i talentu dziecka, ale także stwarzanie warunków do poznania samych siebie i swoich mocnych stron. Ponadto  służyć ma wyrabianiu wrażliwości intelektualnej i emocjonalne niezbędnej w rozwijaniu dalszych zdolności dziecka. Ma on także kształtować pozytywny stosunek do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę.

  Realizacja programu uwzględnia następujące cele:
- rozwijanie wyobraźni dziecka i jego kreatywności;
- odkrywanie i rozwijanie wszystkich predyspozycji i zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości;
- kształtowanie nawyku dociekliwości w badaniu otaczającego świata;
- kształtowanie pozytywnej samooceny: wiara we własne siły i możliwości;
- przezwyciężanie niepewności i lęku;
- radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami;
- budzenie szacunku do wytworów pracy własnej i kolegów;
- rozwijanie elastycznego podejścia do sytuacji;
- podudzanie naturalnej ciekawości świata;
- doskonalenie sprawności językowych, manipulacyjnych i umiejętności łączenia ich oraz wykorzystywania w życiu codziennym. 

*JESTEM WZOROWYM PRZEDSZKOLAKIEM - program pracy wychowawczej.

  Program wychowawczy został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości. Zakładanym priorytetem jest stwarzanie optymalnych warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.  Program wychowawczy ma służyć poprawie jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane, aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi. Treści i zadania opracowane w niniejszym programie powinny umożliwić dziecku:
- poznawanie samego siebie;
- poznawanie roli rodziny w rozwoju dziecka;
- rozwój uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych członków rodziny;
- zdobywanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych;
- rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
- rozwijanie zainteresowań własną miejscowością;
- nabywanie poczucia przynależności narodowej;
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku;
- wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;
- uświadamianie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo;
- kształcenie nawyku dbania o czystość osobistą;
- budowanie własnego systemu wartości. 

*DO PRZEDSZKOLA Z UŚMIECHEM - program adaptacyjny.

  Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał program adaptacyjnyktórego podstawowym założeniem jest stworzenie dziecku lepszego startu przedszkolnego. Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym i ma wielki wpływ na jego stan emocjonalny, dlatego ważną rolę w procesie adaptacyjnym odgrywają rodzice. Założeniem opracowanego programu, jest więc pomoc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom w wyeliminowaniu stresu z procesu adaptacji, czyli zminimalizowaniu negatywnych emocji związanych z przystosowaniem się dziecka do nowego środowiska. Akceptacja nowej rzeczywistości przedszkolnej przez dziecko uwarunkowana jest w dużej mierze również od akceptacji i optymistycznego nastawienia rodziców. Rodzice akceptując wychowawców, ich metody pracy oraz całe pozostałe środowisko przedszkolne zwiększają szanse swoich dzieci na akceptację nowej sytuacji. Niniejszy program został opracowany jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci oraz oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli.

  W związku z powyższym, program opiera się na następujących założeniach:
- do zmiany środowiska społecznego przez dzieci należy w pierwszej kolejności przygotować rodziców;
- dziecko powinno mieć możliwość zapoznania się z nowym otoczeniem w poczuciu bezpieczeństwa, co zapewnić może mu jedynie obecność bliskiej osoby;
- tworzone są sytuacje i oferty zachęcające dzieci do wchodzenia w interakcje z rówieśnikami, dorosłymi oraz otoczeniem materialnym przedszkola;
- rodzice i dzieci mają możliwość zapoznania się z rozkładem dnia w przedszkolu;
- dzieci mają możliwość uczestnictwa w zabawach i zajęciach rozbudzających w nich poczucie przynależności do grupy;
-nauczyciele tworzą opiekuńczą, serdeczną i życzliwą atmosferę zachęcającą do poznawania nowego miejsca i przebywania
w nim.

*MAŁY PRZYJACIEL PRZYRODY- program edukacji ekologicznej

  Głównym założeniem programu jest kształtowanie u dziecka postawy proekologicznej, rozwijanie zdolności poznawania zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz rozbudzanie poczucia więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią najbliższego środowiska. Zmian w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania człowieka należy dokonywać od najmłodszych lat jego życia. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi. Edukacja ekologiczna jest „interdyscyplinarna”, treści muszą być ze sobą integralnie powiązane. Jednocześnie realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych stwarza możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.

Realizacja programu uwzglednia następujace cele:

-rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą
-uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego
-uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
-zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
-postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym
-stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych
-promowanie zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku.  

*DBAMY O ZDROWIE- program profilaktyki zdrowotnej

  Program profilaktyczny  w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo– profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Program kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju– zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. Wynika to z założenia, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych.

  Obowiązkiem osoby dorosłej jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w warunkach bezpieczeństwa i zdrowia. Zatem program ten kierowany jest nie tylko do przedszkolaków, ale również do nauczycieli i rodziców. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i bezpieczeństwa. Zadaniem dorosłych jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko. Głównym celem niniejszego programu jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.